1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with gold plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى طلایی

Brass nut with gold plated

 6

نرک برنجى

Brass core

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

9

 سرعلم برنجى و پرلاتور ترکیب کننده هوا با آب (کاهنده مصرف آب)

Brass cap and perlator mix air with water

 1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with gold plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى طلایی

Brass nut with gold plated

 6

نرک برنجى هرزگرد

Brass core, Anti-twist (360˚)

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

 1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى کروم

Brass nut with chrome plated

 6

نرک برنجى

Brass core

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

9

 سرعلم برنجى و پرلاتور ترکیب کننده هوا با آب (کاهنده مصرف آب)

Brass cap and perlator mix air with water

1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14 

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى کروم

Brass nut with chrome plated

 6

نرک برنجى هرزگرد

Brass core, Anti-twist (360˚)

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

 1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى کروم

Brass nut with chrome plated

 6

نرک برنجى

Brass core

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

9

 سرعلم برنجى و پرلاتور ترکیب کننده هوا با آب (کاهنده مصرف آب)

Brass cap and perlator mix air with water

 1

روکش استیل با ضخامت 0/15 الی 0/18 و قطر 14

Coated steel with a thickness of 0.15 to 0.18 and diameter of ø14

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

 4

 کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى کروم

Brass nut with chrome plated

 6

نرک برنجى هرزگرد

Brass core, Anti-twist (360˚)

 7

 مـادگى پیچشى

Screw insert

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

1

روکش انتی باکتریال پنج لایه با قطر 15

Coated antibacterial 5 layer with diameter of ø15

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى

Inner tubes for drinking water

 4

 کونیک برنجى با رنگ استاتیک پودری (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with static color(smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با رنگ استاتیک پودری

Brass nut with static color

 6

نرک برنجی

Brass core

 7

بوشن پرچ شده

Clinch Sleeve

8 سرعلم برنجى و پرلاتور ترکیب کننده هوا با آب (کاهنده مصرف آب)

Brass cap and perlator mix air with water

 9

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

1

روکش انتی باکتریال پنج لایه با قطر 15

Coated antibacterial 5 layer with diameter of ø15

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى

Inner tubes for drinking water

 4

 کونیک برنجى با رنگ استاتیک پودری (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with static color (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با رنگ استاتیک پودری

Brass nut with static color

 6

نرک برنجی هرز گرد

Brass core, Anti-twist (360˚)

 7

بوشن پرچ شده

Clinch Sleeve

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

1

روکش انتی باکتریال پنج لایه با قطر 15

Coated antibacterial 5 layer with diameter of ø15

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى

Inner tubes for drinking water

 4

 کونیک برنجى با رنگ استاتیک پودری (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with static color (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با رنگ استاتیک پودری

Brass nut with static color

 6

نرک برنجی

Brass core

 7

بوشن پرچ شده

Clinch Sleeve

8 سرعلم برنجى و پرلاتور ترکیب کننده هوا با آب (کاهنده مصرف آب)

Brass cap and perlator mix air with water

 9

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

1

روکش انتی باکتریال پنج لایه با قطر 15

Coated antibacterial 5 layer with diameter of ø15

2

 قابلیت تحمل کشـش

Able to withstand tension

 3

 تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى

Inner tubes for drinking water

 4

 کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار)

Brass conical nut with chrome plated (smooth and O-rings)

 5

مهره برنجی با آبکارى کروم

Brass nut with chrome plated

 6

نرک برنج هرزگرد

Brass core, Anti-twist (360˚)

 7

بوشن پرچ شده

Clinch Sleeve

 8

 بوش استیل

Stainless steel sleeve

صفحه1 از3