شیلنگ هـاى تک پـایـه (میله کوتاه / میله بلند)

20 Bar 1

قابلیت تحمل فشـار

Ability to tolerance Pressure

EPDM / NBR / SBR 2

واشـر لاستیکى

Rubber washer

-30 ~ +110  3

قابلیت تحمل دمـا

Temperature tolerance

3/8 - 1/2  4

مهـره و سردنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل

Brass nut & male fitting with nickel plated

PEX . EPDM  3

تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران

Inner tubes for drinking water in according to the I.R standard

3/8 - 1/2 (6.2mm)  5

سرشیلنگى برنجى اکستروژن

Brass fitting

0.5mm (12.5x13.5)  6

بوش استیل304 و برنجى

Stainless steel 304 & brass sleeve

AISI-304 (0.20) 1

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire